بهینه سازی سئو رایگان سایت http://seokey.mihanblog.com 2020-06-30T11:06:15+01:00 text/html 2015-09-23T14:15:05+01:00 seokey.mihanblog.com س قربانی گوگل آنالیز (google Analytics)چیست http://seokey.mihanblog.com/post/11 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">گوگل آنالیز (</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">google Analytics</span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; line-height: 150%;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; line-height: 150%;"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)چیست ؟ یکی ابزارهای قدرتمند و رایگان شرکت گوگل که برای آنالیز آمار سایت است و گزارشهایی از ترافیک سایت شما می دهد است گوگل سهام شرکت معروف </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">Urchin</span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; line-height: 150%;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; line-height: 150%;"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">واقع در کالیفورنیا را در سال 2005 خریداری کرد و سرویس گوگل آنالیز را منتشر کرد&nbsp; یکی از موارد قابل توجه در بازدید سایت شما کلمات کلیدی می باشد که می تواند کاربران را در تمام جهان به هم مرتبط سازد و شما می توانید با استفاده از این ابزار رایگان ورودی های موتورهای جستجو&nbsp; , کشورهایی که از سایت شما بازدید شده را به صورت نموداری و تعداد آی پی مشاهده کنید و می توانید اطلاعات مربوط به آمار و نحوه بازدید از سایت را به صورت </span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">XML ,CSV</span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; line-height: 150%;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; line-height: 150%;"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">ذخیره نمایید.</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">برای شروع شما نیاز به یک حساب جی میل دارید که می توانید از لینک زیر برای ایجاد حساب استفاده کنیدبعد از ایجاد اکانت وارد صفحه </span><a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank" title="گوگل آنالیز"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">گوگل آنالیز</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">شوید و </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">Sign in </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">را انتخاب کنید سپس مشخصات اکانت جی میل خود را برای ورود به سرویس گوگل آنالیز وارد کنید و در صفحه نمایش داده شده شما باید 3 مرحله را پشت سر بگذارید تا اکانت گوگل آنالیز شما فعال شود<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">نکته </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">برای استفاده از سرویس گوگل آنالیز باید از آی پی خارج از ایران استفاده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right: 0in;margin-bottom:.25in;margin-left:0in;text-align:center;line-height:150%"><font color="#000000" face="Mihan-Nassim" size="4"><a href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics1.jpg"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; text-decoration: none;"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_25" o:spid="_x0000_i1036" type="#_x0000_t75" alt="آموزش استفاده از گوگل آنالیز" href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics1.jpg" style="width:414pt;height:79.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square" o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="آموزش استفاده از گوگل آنالیز"> </v:imagedata></v:fill></v:shape></span></a><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">Sign up </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">را انتخاب کنید و در صفحه نمایش داده شده مشخصات سایت خود را وارد نمایید وبرروی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Get Tracking ID </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">کلیک کنید و سپس قوانین استفاده از سرویس گوگل آنالیز را مطالعه و برروی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> I Accept </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">کلیک کنید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><font color="#000000" face="Mihan-Nassim" size="4"><a href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics2.jpg"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; text-decoration: none;"><v:shape id="Picture_x0020_24" o:spid="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75" alt="آموزش استفاده از گوگل آنالیز" href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics2.jpg" style="width:170.25pt;height:173.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square" o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg" o:title="آموزش استفاده از گوگل آنالیز"> </v:imagedata></v:fill></v:shape></span></a><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><font color="#000000" face="Mihan-Nassim" size="4"><a href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics3.jpg"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; text-decoration: none;"><v:shape id="Picture_x0020_23" o:spid="_x0000_i1034" type="#_x0000_t75" alt="آموزش استفاده از گوگل آنالیز" href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics3.jpg" style="width:299.25pt;height:165.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square" o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title="آموزش استفاده از گوگل آنالیز"> </v:imagedata></v:fill></v:shape></span></a><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">بعد از تایید قوانین مرحله قرار دادن کد پیگیری جهت تایید نهایی و استفاده از سرویس است که با قرار دادن کد ایجاد شده در قالب سایت خود سرویس گوگل آنالیز سایت شما فعال می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><font color="#000000" face="Mihan-Nassim" size="4"><a href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics41.jpg"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; text-decoration: none;"><v:shape id="Picture_x0020_22" o:spid="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt="آموزش استفاده از گوگل آنالیز" href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics41.jpg" style="width:336pt;height:149.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square" o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg" o:title="آموزش استفاده از گوگل آنالیز"> </v:imagedata></v:fill></v:shape></span></a><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">تایید کد پیگیری و استفاده از سرویس گوگل آنالیز</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">توضیحاتی در مورد پنل گوگل آنالیز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><font color="#000000" face="Mihan-Nassim" size="4"><a href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics-panel2.jpg"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; text-decoration: none;"><v:shape id="Picture_x0020_21" o:spid="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt="آموزش استفاده از گوگل آنالیز" href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2012/11/learning-google-analytics-panel2.jpg" style="width:147.75pt;height:133.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square" o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg" o:title="آموزش استفاده از گوگل آنالیز"> </v:imagedata></v:fill></v:shape></span></a><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">&nbsp;: Audience </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">اطلاعاتی در مورد بازدیدکنندگان مانند: تعداد افراد آنلاین, منطقه و کشور, نوع مرورگر و موبایل&nbsp;را به شما می دهد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">: Advertising </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">اگر از تبلغات کلیکی گوگل استفاده می کنید این بخش تعداد کلیک ها و نوع کلمات جستجو شده را به شما نمایش می دهد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">3. Traffic Sources </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">با استفاده از این بخش می توانید سایتها و کلماتی که به شما بازدید میدهد را مشاهده کنید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">: Content</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">اطلاعاتی درباره بازدید مطالب سایت و سرعت لود صفحات را به شما می دهد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">&nbsp;: Conversions</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">بخش آخر که مربوط به تبدیلات آمار می باشد که برای استفاده باید این بخش را فعال نمایید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">Google webmaster tools</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گوگل وبمستر چیست ؟ یکی از ابزارهای بدون هزینه که امکان سرویس دهی به مدیران وبسایت ها را داراست و اجازه می هد تا مدیران وب سایت ها به بررسی نمایه و بهینه سازی وبسایت و یا وبلاگ خود بپردازند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برخی از امکانات موجود در گوگل وبمستر :<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اضافه کردن و بررسی نقشه سایت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بررسی و تعیین نوع خزنده در سایت و نمایش آمار در مورد دسترسی به یک مطلب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">تولید و بررسی فایل </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">robots.txt</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">این نوع فایل برخی صفحات سایت را مسدود می کند تا موتورهای جستجو دسترسی و&nbsp; ایندکس کردن صفحه را نداشته باشند و تاثیر زیادی در سئو سایت دارد<o:p></o:p></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">لیست صفحات داخلی و خارجی که به وب سایت لینک شده<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">لیست از لینک های شکسته سایت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نمایش تعداد کلیک هایی که با استفاده از موتورهای جستجو به سایت شما لینک داده شده<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ارسال برخی پیام های هشدار دهنده مانند ویروسی بودن وبسایت ,فروش بک لینک و… به گوگل وبمستر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">تنظیم دامنه مورد نظر (مثلا </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">example.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">را ترجیح می دهند از </span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">www.example.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و یا بالعکس استفاده کنند ) که تعیین کننده نمایش&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">URL</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">سایت در موتورهای جستجو است<strong> .<o:p></o:p></strong></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بررسی ویژگی و مزایا:</span></strong><strong><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">قبل از هر کاری باید سایت را در این سرویس ثبت کنید و سپس آن را تایید هویت کنید. این مراحل را در آخر این مقاله خواهید خواند. پس از وارد شدن به حساب خود موارد زیر را مشاهده خواهید کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بخش</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: &nbsp;Dashboard</span></strong><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA">در این صفحه که صفحه آغازین سایتی که ثبت کرده اید است، اطلاعات مختصری از آخرین وضعیت سایت نمایش داده می شود. اینها شامل اطلاعاتی در مورد وضعیت </span><span dir="LTR">sitemap </span><span lang="AR-SA">ها، وضعیت بازبینی سایت توسط موتور گوگل و وضعیت کلمات کلیدی جستجو شده برای ورود به سایتتان است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA">در منوی سمت چپ لیستی منویی می بینید که از طریق آن را سایر قسمت های این سرویس می توانید دست پیدا کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong><span lang="AR-SA">مدیریت</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Sitemap </span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></strong><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR">Sitemap </span><span lang="AR-SA">یا به فارسی نقشه سایت، به صورت تعدادی استاندارد عرضه شده که اکثر آنها را گوگل در این سرویس پشتیبانی می کنه. همچنین گوگل این امکان رو میده که نقشه سایت رو به صورت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Feed </span><span lang="AR-SA">یا “خوراک” ثبت کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA">با ثبت نقشه سایت گوگل می تونه خیلی راهت تر و سریع تر به مرور سایت شما بپردازد و آدرسهایی که ممکن است لینکی به آنها داده نشده باشه رو پیدا کنه. همچنین تغییرات صفحه خیلی سریعتر شناسایی خواهند شد. استفاده از این سرویس خیلی موثر است و حتما حداقل یک نقشه سایت به ثبت برسانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA">پس از ثبت نقشه سایت می توانید آخرین وضعیت آن را بررسی و تعداد لینکهای اضافه شده به موتور جستجوی گوگل را مشاهده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2015-09-23T14:11:07+01:00 seokey.mihanblog.com س قربانی متا تگ های مهم در سئو http://seokey.mihanblog.com/post/8 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Nassim" size="4">Page Title<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">طول عنوان صفحه به عنوان مهم­ترین عامل در صفحات وب در نظر گرفته می­شود، به تازگی برسی هایی بر روی تگ عنوان انجام شده است. نتایج جدید مشخص کرده است که طول عنوان صفحه به </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);">۷۰</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> کاراکتر محدود نمی­شود، بلکه به اندازه عرض پیکسل مرتبط است. همچنین می­توانید آزمایش انجام شده بر روی تگ عنوان با بیش از </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);">۷۰</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> کاراکتر را مشاهده کنید.(لینک دارد) در بین مطالب نویسنده های تازه کار عناوین بسیار طولانی دیده­ام که در نتایج جستجو اغلب خرد شده و یا توسط الگوریتمی با توجه به بیشترین تطابق با متن برای نمایش، کوتاه شده است.</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">لازم نیست شما پهنای پیکسل موضوع خود را اندازه گیری کنید، بهترین کار این است که شما متنی که انتخاب می کنید کمتر از </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);">۷۰</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> کارکتر باشد و سعی کنید کلمات کلیدی را در آن استفاده کنید.<o:p></o:p></span></font></p> <div align="left" dir="ltr"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"></td> <td width="773" style="width:579.75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&lt;title&gt;Up to 70 Characters of Keyword-relevant text here&lt;/title&gt;<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><b><span dir="LTR">Meta Description<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">اگر وبسایت شما تجاری است از </span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">meta description</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">به عنوان شعار وبسایت خود می توانید استفاده کنید. در تحقیقاتی که </span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">iacquire</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">SurveyMonkey</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> انجام داده اند متوجه شده­اند که </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);">۴۳</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> درصد افراد با توجه به شرح </span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">meta description</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بر روی نتایج جست و جو کلیک کرده اند و وارد وبسایت شده اند. دورانی که در این متاتگ فقط کلمات کلیدی را لیست می­کردند و فقط عنوان «وب­سایت رسمی </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">…</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">» را داشتند گذشته است.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">در این متاتگ سعی کنید کلمه کلیدی در آن استفاده شود و هدف اصلی از این متاتگ این است که نظر کاربر را جلب کند. با استفاده از این متاتگ به کاربران این جازه را بدهید که آنچه را انتظار دارند در مورد وبسایت شما بدانند، و </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">متقاعد شوند که</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">بر روی وبسایت شما کلیک کنند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">طول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> meta description </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">باید کمتر از </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);">۱۵۵</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> کاراکتر باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <div align="left" dir="ltr"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"></td> <td width="781" style="width:585.75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&lt;meta name=”description” content=”155 characters of message matching text with a call to action goes here”&gt;<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><b><span dir="LTR">Authorship Markup<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">همانطور که در سرچ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Love NYC&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">در نوامبر </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);">۲۰۱۱</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> پیش­بینی کردم و این پیش­بینی توسط اریک اشمیت تأیید شد،</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">گوگل در حال رتبه­بندی محتوایی است در رابطه با مولفانی که به نظر می­رسد دارای منابع قابل اطمینانی بر روی محتوای خود نسبت به سایر مولفان هستند. انگیزه­ی آشکار و قابل توجه این است که شما در صورتی که مولف باشید، نام و تصویر شکیل خود را در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> SERP</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">ها مشاهده خواهد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="آی تی پورت | ITport - متاتگ" style="width:326.25pt;height:56.25pt; visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="آی تی پورت | ITport - متاتگ"> </v:imagedata></v:shape></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">در صورتیکه ناشر باشید، پست­های شما در قسمت سمت راست </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">SERP</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">ها قرار خواهند گرفت.</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="آی تی پورت | ITport - متاتگ" style="width:286.5pt; height:198.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png" o:title="آی تی پورت | ITport - متاتگ"> </v:imagedata></v:shape></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">اکنون اجازه بدهید به متاتگ­هایی نگاه بیندازیم که رخدادی جادویی را موجب میشوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in -3pt 0.0001pt 0in; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">Rel-Author</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">این متاتگ می­تواند زمان پیاده­سازی تعیین کند چه کسی مولف </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">بخشی از محتوا است و از گوگل پلاس برای شناسایی افراد استفاده می­کند. گوگل در ابتدا این مورد را تنها به عنوان تگی تعیین کرد که در کد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&lt;head&gt; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">قرار می­دهیم،</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">فرمت: </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">در مورد نسخه­ای که در تگ </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&lt;head&gt; </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">استفاده می­شود، در شکل زیر را می­بینید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <div align="left" dir="ltr"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"></td> <td width="773" style="width:579.75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&lt;link rel=”author” href=”https://plus.google.com/[YOUR PERSONAL G+ PROFILE HERE]“/&gt;<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">در مورد کد بالا</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">، می­توانید از</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><a href="http://gmpg.org/xfn/" target="_blank" title="برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید."><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">XFN’s rel-me</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> تقلید کنید و لینک را به شکل مستقیم بر روی صفحه قرار دهید. من معتقدم می­توانیم این فرمت را به عنوان راهبرد ایجاد لینک معتبر بپذیریم.</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">در صورتیکه از این روش استفاده کنید، باید با ایجاد ارتباط به محتوای خود از پروفایل گوگل پلاس از گام دوم تأیید استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><a href="http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=2539557" target="_blank"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 122, 183);">توضیحات گوگل</span></a><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">مراجعه کنید.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in -3pt 0.0001pt 0in; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">Rel-Me</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">تنها نسخه­ی</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><a href="http://gmpg.org/xfn/" target="_blank" title="برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید."><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 122, 183);">XFN</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 122, 183); text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> re-author&nbsp;</span></a><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">است. بسادگی متاتگ را بر روی لینکی قرار دهید که به پروفایل گوگل پلاس شما اشاره می­کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <div align="left" dir="ltr"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"></td> <td width="773" style="width:579.75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&lt;a href=”https://plus.google.com/[YOUR PERSONAL G+ PROFILE NUMBER]” rel=”me”&gt;Me on Google+&lt;/a&gt;<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in -3pt 0.0001pt 4.5pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);">Rel-Publisher</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">مختص موجودیت­های کسب و کار است که ادعای مالکیت محتوای خود را دارند. این نوع می­تواند در زمینه­هایی که دارای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> rel-author </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">هستند استفاده شود یا جایگزین آن شود، اما باید به پروفایل کسب و کار بر روی گوگل پلاس بجای پروفایل فردی اشاره شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <div align="left" dir="ltr"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"></td> <td width="773" style="width:579.75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&lt;link rel=”publisher” href=”https://plus.google.com/[YOUR BUSINESS G+ PROFILE HERE]“/&gt;<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2015-09-23T13:54:52+01:00 seokey.mihanblog.com س قربانی راهنمای بهینه سازی تگ عنوان برای SEO http://seokey.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">برچسب عنوان یکی از مهمترین عناصر در </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">سئو درون صفحه ای (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">on-page SEO</span><span dir="RTL" style="line-height: 150%;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 150%;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">می باشد. آنها با عنوان </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">های </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">تب مرورگر ، </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">توضیحات بوک مارک های</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">ذخیره شده، صفحات </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">&nbsp;نتایج </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">موتور جستجو (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">SERP</span><span dir="RTL" style="line-height: 150%;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 150%;"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و به طور فزاینده توسط سایت های رسانه های اجتماعی هنگام اتصال به صفحات وب استفاده می شود. دستورالعمل های زیر به شما </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">در ساخت تگ عنوان بهینه </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">کمک خواهد </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';">&nbsp;کرد</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yekan';"> .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">1.مطمئن شوید که همه صفحات عنوان دارند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">تگ </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">title </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;فقط یکبار در سند </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">html</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> استفاده می شود و باید در تگ </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">head</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> قرار بگیرد. سند بدون تگ </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;">title</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نامعتبر می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">2.قابل خواندن و فهمیدن برای انسان و موتور جست وجو باشد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">مطمئن باشید که برای انسان قابل فهم باشد و تایتل در تب مرورگرها ، بوک مارک های سیو شده و نتایج موتور جست و جو نمایش داده میشوند. یک عنوان ممکن است یرای موتور جست و جو بهینه شده باشد ولی اگر کاربر نتواند ان را بخواند و درک کند بی فایده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">3. لیستی مرتب از کلمات کلیدی :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">تگ عنوان باید شامل&nbsp; کلمات کلیدی باشد که موتور جست و جو از انها برای تعیین رتبه وب سایت شما استفاده میکند. کلمات کلیدی را به ترتیب اهمیت قرار دهید. موتورهای جست و جو به اولین کلمه کلیدی اهمیت بیشتری نسبت به کلمه کلیدی دوم اختصاص میدهند و الی اخر.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">4. استفاده از عبارات کلمات کلیدی :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">برای یک سرچ منحصر به فرد از عبارات کلمات کلیدی بجای کلمات کلیدی استفاده کنید. یک شرکت متخصص اسباب بازی ممکن شامل عبارت کلمات کلیدی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‘Japanese Anime Toys’</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باشد به جای کلمه کلیدی عمومی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‘Toys’</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> . عبارات کلمه کلیدی برای وب سایت های که شامل کسب و کار بسیار رقابتی هستند بسیار مفید است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">5. مراقب "چاشنی کلمات کلیدی" باشید :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">موتورهای جست و جو عنوان هایی با کلمات کلیدی و عبارات تکرار شده &nbsp;را جریمه خواهند کرد. از کلمات کلیدی منحصر به فرد استفاده کنید واستفاده از مترادف آن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(synonyms)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خودداری کنید. وقتی از کلمات کلیدی و عبارات در عنوان استفاده می کنید مطمئن شوید که ان ها در متن بصورت طبیعی استفاده شده باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">6. طول کاراکترهای عنوان ار 45 تا 50 عدد باشد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">موتورهای جستجو طول عنوان نمایش داده شده در نتایج جست و جو را محدود کردند یا با تعداد کاراکتر یا عرض ثابت. به روز رسانی های اخیر گوگل (مارس 2014) به این معنی است که طول عنوان نمایش داده محدود به 512 پیکسل است. اگر متن عنوان طولانی تر است، قسمتی از ان حذف شده در پایان عنوان کوتاه نمایش داده میشود. هدف از تعداد کاراکتر بین 45 - 50 برای حفظ قابلیت خوانده شدن توسط انسان است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-no-proof:yes"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:495pt;height:73.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="660" height="98" src="file:///C:/Users/NOVINP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" v:shapes="Picture_x0020_1"><!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">7. قرارداد نامگذاری عنوان :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">یکی از معمول ترین قراردادهای نام گذاری عنوان این است که کلمات کلیدی یا عبارات کلمات کلیدی را در ابتدای عنوان قرار داده و در ادامه ان نام برند یا شرکت قرار گیرد:&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><code><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[Keyword Phrase] | [Company]</span></code><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8. برند کردن وب سایت خود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">یک برند شناخته شده قدرتمند میتنواند در ابتدای کلمات کلیدی در عنوان&nbsp; صفحه استفاده شود. این می تواند سئوی خوبی را با سرچ نام برند توسط کاربر فراهم کند. در ادامه نام برند ، عنوان شامل کلمات کلیدی یا عبارات کلمات کلیدی مرتبط با محتوا می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><code><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[Brand] | [Keyword1, Keyword2]</span></code><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9. استفاده از </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">modifier</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای واضح شدن محتوای صفحه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">استفاده از بهبود دهنده ها در عنوان می تواند سریعتر به کاربر بفهماند که چه انتظاری از صفحه وب دارد مثال:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><code><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;">Multi Colored Carnations | [Garden Nursery Name]&lt;br/&gt;</span></code><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">بهترکردن عنوان با اضافه کردن بهبود دهنده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‘Buy’</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و مکان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‘UK’</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><code><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;">Buy Multi Colored Carnations, UK | [Garden Nursery Name]</span></code><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">10. به هر صفحه یک عنوان منحصر به فرد بدهید :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">استفاده ار عنوان منحصر به فرد برای هر صفحه به موتورهای جست و جو در دسته بندی محتوای شما و ارتقای </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">SEO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کمک خواهد کرد. وقتی کاربر چندین خروجی از صفحه شما را میبیند میتواند راحت تر &nbsp;برای انتخاب لینک بر اساس عنوان های نمایش داده شده تصمیم بگیرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-no-proof:yes"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_4" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:402.75pt; height:206.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="537" height="275" src="file:///C:/Users/NOVINP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png" v:shapes="Picture_x0020_4"><!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">11. عدم استفاده از کلمات توقف :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">کلمات توقف کلماتی کوتاه هستند که توسط موتورهای جست و جو نادیده گرفته می شوند مثل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‘which’ and ‘on’</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> . بیاد داشته باشید که شما برای عنوان محدود شده اید به تقریبا 45 تا 50 کاراکتر پس دقت کنید که از کلماتی استفاده کنید که به عنوان شما ارزش بیافزاید و سئو شما را ارتقا دهد.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-no-proof:yes"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_5" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:327pt; height:328.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\NOVINP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.png" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="436" height="438" src="file:///C:/Users/NOVINP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png" v:shapes="Picture_x0020_5"><!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">12. استفاده بادقت از کاما<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">موتورهای جست و جو از یک کاما به عوان جدا کننده کلمات کلیدی استفاده می کنند. دقت کنید که چطور از کاما استفاده میکنید پس نباید به طور تصادفی کلملت کلیدی&nbsp; ایجاد کنید که محتوای صفحه شما را هدف قرار نداده اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">13. استفاده از کاراکتر های خاص :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">کاراکترهای خاص مانند علامت تعجب (!)، دلار ($) و پوند (</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">£</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">) توسط موتورهای جستجو نادیده گرفته می شود. اگر از کاراکترهای خاص استفاده می شود برای فهماندن اطلاعات به یک کاربر ، توجه کنید که استفاده از انها&nbsp; هیچ تاثیر بر </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">SEO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نخواهند داشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">14. عنوان را در تگ </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">h1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کپی نکنید :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">استفاده از کپی عنوان صفحه در تگ </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">h1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می تواند به این معنی باشد که ارزش کلمات کلیدی را از دست بدهید. به طور ایده ال یک عنوان را یکبار ایجاد کنید، از کلمات کلیدی مرتبط در محتوا استفاده کنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">15. ملاحظات موتور جستجو</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">از مارس سال 2014، موتور جستجوی گوگل اگر با عنوان فعلی شما موافق نباشد می تواند یک عنوان جدید برای صفحه وب شما از متا تگ ها و اطلاعات عمومی در دسترس ایجاد کند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">توصیه گوگل تا حد زیادی در این مقاله پوشش داده شده اند برای کمک به اطمینان عناوین شما که ذخیره شده اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> text/html 2015-09-23T13:49:11+01:00 seokey.mihanblog.com س قربانی سئو و بهینه سازی تصاویر http://seokey.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">سئو و بهینه سازی تصاویر یکی از فاکتورهای</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> On Page&nbsp;Optimization&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">میباشد.تصویر نکنید که با سئوسازی تصاویر شما فقط در مکان های بالای جستجو ظاهر خواهید شد بلکه شما با بهینه سازی تصاویر یک تجربه خوب از وبسایتتان برای کاربر ایجاد میکنید</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">مانند دیگر بخش های سئو شما هنگامی که دارید بر روی سئوسازی تصاویر کار میکنید باید موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی را با هم در برنامه خود قرار دهید.در این مقاله ما به بررسی هر </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۲</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> بخش میپردازیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بهینه سازی تصاویر برای موتورهای جستحو : سئو تصاویر</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بهینه سازی تصاویر برای موتورهای جستجو بسیار مهم میباشد زیرا بهینه سازی شما در بخش های دیگر سئو مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Bounce Rate </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">و کارآیی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ( Usability ) </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">تاثیر مستفیم دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">کلمه ی کلیدی در نام فایل , توضیحات فایل و ویژگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ALT<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">این موضوع خیلی ساده و جزو اصول اولیه است.نام فایل اپلود شده شما بسیار مهم است تصور کنید که در حال آپدیت تصویری در مورد تبلت جدید مایکروسافت </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">Surface </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">هستید به </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۲</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> مثال زیر توجه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">cnetmicrosoft.png<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">microsoftsurface.png<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">عملا ما در مثال های بالا نام هایی انتخاب کردیم که هر دو بار معنایی دارند اما اگر مقاله شما در مورد معرفی تبلت باشد مطمئنا نام وبسایت بدون اشاره به نام محصول برای شما هیچ کارآیی نخواهد داشت بلکه نام دوم که به نام محصول اشاره دارد مفید خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">اتفاق بدتر مربوط به زمانی میشود که عنوان شما به هیچ وجه معنا ندارند خیلی پیش آمده که تصاویر را آپلود کنید بدون این که به نام فایل دقت کنید بعدها که دقت میکنید میبینید به جای اسم معنادار شما اسمی عجیب انتخاب کرده اید که رایج ترین آنها شامل اعداد و سایز تصویر میباشد.( این مورد برای من خیلی پیش آمده که عکسی دانلود کنم و زمانی که به اسم عکس نگاه میکنم هیچ موضوعی به من منتقل نشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> )<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">همچنین سعی کنید اسم فایلی که انتخاب میکنید پر از کلمات کلیدی نباشد یعنی سعی کنید در تصویر خود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Keyword Stuffing </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">انجام ندهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">همچنین توجه داشته باشید که اگر عنوان تصویر شما از نظر گوگل به محتوا مرتبط باشید از آن در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Rich Snippet </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">استفاده خواهد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">همچنین سعی کنید به جای قرار دادن فاصله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ( Space ) </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در تصاویر از خط فاصله استفاده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.(</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">با تشکر از مدیریت وب هاب برای یادآوری و تذکر این مورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> )<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">فرمت تصاویر</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">گوگل میتواند فرمت های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;SVG </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">را ایندکس کند.واقعا سخت هست که انتخاب کنیم چه فرمتی را در تصاویر قرار دهیم رایج ترین فرمت ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> PNG </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> JPG </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">هستند.همچنین شما میتوانید از سرویس </span><a href="https://developers.google.com/speed/webp/gallery" target="_blank"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">WebP</span></a><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">گوگل هم استفاده کنید.براساس ادعای گوگل شما </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۳۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> درصد فشرده سازی بیشتر بدون از دست دادن کیفیت انجام خواهید داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">همچنین بخوانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">سایت بهینه با تصاویر بهینه</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">از سایت های دیگر لینک تصویر قرار ندهید</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">این کار بسیار بد و غیرحرفه ای میباشد چون شما در ساده ترین حالت دارید به سرور دیگر وبسایت ها فشار وارد میکنید.حالت بدتر زمانی است که مدیر آن سایت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Hotlink Protection </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">قرار میدهد و به جای تصویر معمولی شما تصویری مانند زیر در وبسایت شما به نمایش در خواهد آمد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">Hotlink Protection | </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بهینه سازی تصاویر</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">حجم پایین با کیفیت بالا</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">موتورهای جستجو مخصوصا گوگل همیشه بر پایین بودن حجم صفحات تاکید کرده اند.تصاویر بخش عمده ی صفحات وب را تشکیل میدهند سعی کنید تصاویر خود را تا جایی که ممکن است سبک کنید اما با کم کردن حجم تصاویر به کیفیت آنها لطمه وارد نکنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">خودداری از قرار دادن متون در تصاویر</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">این مورد واقعا بیخود و اشتباه است.خیلی اشتباه و غیرحرفه ای است که شما متن وبسایتتان را در تصاویر قرار بدهید.توجه داشته بشید ما داریم در مورد پست ها متنی حرف میزنیم این مورد شامل اینفوگرافیک ها نمیشود.اگر شما متون خود را در تصاویر قرار بدهید بخش عمده ای از نکات مثبت متن نسبت به تصویر را از دست داده اید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">نقشه تصاویر اضافه کنید</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در کتابی که چند روز پیش در سئوموز منتشر کردیم در مورد راهنمایی های گوگل به وبمستران یکی از سوال هایی که پاسخ دادیم همین مورد بود و گفتیم که اگر سایت شما تصاویر زیادی دارد و میخواهید بر روی تصاویر مانور بدهید حتما نقشه سایت نصب کنید و آن را به گوگل معرفی کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بهینه سازی تصاویر برای شبکه های اجتماعی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بهینه سازی تصاویر برای شبکه های اجتماعی مقداری با بهینه سازی تصاویر برای موتورهای جستجو متفاوت است.بهینه سازی در شبکه های اجتماعی برای این است که کاربران از تصاویر شما خوششان بیاید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">از تصاویر عجیب غریب با فرمت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> GiF </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در پروفایل خود استفاده نکنید</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">به هیچ عنوان از تصاویر انیمیشن با متون و شکل های متحرک برای اواتار خود استفاده نکنید به جای آن یک تصویر ساده و رسا انتخاب کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">سعی کنید به جای تصاویر پر زرق و برق از تصاویر با کیفیت بالا استفاده کنید.در بهینه سازی تصاویر برای شبکه های یک شعار وجود دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : Quality Quality and Quality.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">از تصاویری استفاده کنید که پیامی را به کاربر منتقل کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">تا به حال در مورد عشق در نگاه اول چیزی شنیده اید؟ ما نمیخواهیم اینجا بحث کنیم که آیا شما به این اصطلاح باور دارید یا نه اما میخواهیم بگوییم اگر شما به این اصطلاح باور دارید پس باید به این اصل هم باور داشته باشید که مهم ترین تاثیر شما بر کاربران در </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> ثانیه اول میباشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">تصاویر میتوانند بهترین و بدترین تاثیر را بر کاربر بگذارند یا شما کاربر خود را جذب میکنید یا او را از خود متنفر میکنید.پس سعی کنید تصویری را انتخاب کنید که در </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> ثانیه اول منظور شما را به کاربر در شبکه های اجتماعی منتقل کند.بهترین نمونه این تصاویر را برای فیسبوک میتوانید در پست </span><a href="http://www.hongkiat.com/blog/creative-facebook-timeline-covers/" target="_blank"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">Facebook Timeline Cover : Creative Examples</span></a><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">پیدا کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">استفاده از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Open Graph </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در فیسبوک</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">اگر یکی از شبکه های اجتماعی که شما در آن فعالیت میکنید فیسبوک است </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">حتما از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Open Graph </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">استفاده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.Open Graph </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">پروتکل فیسبوک میباشد برای انتخاب تصاویر شاخص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ( Thumbnail ) :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">Open Graph Thumbnail | </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بهینه سازی تصاویر در شبکه های اجتماعی</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">استفاده از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<i>Pinterest</i><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">از زمانی که این شبکه اجتماعی تصاویر ایجاد شد بحث های زیادی پیرامون بهینه سازی سایت برای این شبکه ی اجتماعی مطرح شد.برای انتخاب تصاویر خود حتما از این شبکه استفاده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">و در اخر هم همیشه به یاد داشته باشید تصاویر خود را ایتدا برای بازدید کننده های خود انتخاب و بهینه کنید سپس برای موتورهای جستجو زیرا سئو فقط و فقط یعنی ارتباط قوی بین وبسایت و کاربران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آیا تا به حال از هیچ کدام از روش های بهینه سازی تصاویر استفاده کرده اید؟ نظر شما در مورد بهینه سازی تصاویر چیست؟ آیا شما از روش خاص دیگری استفاده میکنید که ما نگفتیم ؟</font></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-09-23T13:44:08+01:00 seokey.mihanblog.com س قربانی ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل انبوه http://seokey.mihanblog.com/post/2 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">ایمیل مارکتینگ و بازاریابی ایمیلی</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی با ایمیل بخشی از فرآیند گسترده ی بازاریابی اینترنتی است . ایمیل مارکتینگ عبارت است از ارسال ایمیل های سلسله وار برای رسیدن به هدفی خاص به افرادی که خودشان ابراز تمایل کرده اند . به عبارت دیگر ایمیل مارکتینگ بازاریابی مستقیم خدمات و محصولات از طریق ارسال پیام های تجاری گروهی به افراد به وسیله ایمیل است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در واقع ایمیل مکانی برای فروش محصولات ، مکانی برای اطلاع رسانی ، تبلیغی برای یک محصول یا خدمات نیست بلکه تبلیغی برای یک صفحه از سایت تان است . بنابراین هدف ایمیل مارکتینگ هدایت افراد به سایت تان جهت معرفی خدمات ، محصولات ، شناساندن مارک و آرم تجاری و یا جلب بازدید کننده برای سایت یا وبلاگ تان است . اهداف ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی با ایمیل شامل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">ارسال ایمیل با هدف تقویت و افزایش ارتباط مدیران سایت ها و صاحبان مشاغل با مشتریان فعلی و قدیمی و تشویق و ترغیب آنها به مشتریان وفادار و ثابت و تکرار کسب و کار</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">ارسال ایمیل با هدف جذب مشتریان جدید و متقاعد کردن مشتریان فعلی به خرید محصولات و خدمات</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">اضافه کردن تبلیغات به ایمیل های فرستاده شده توسط شرکت های دیگربه مشتریان</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">مزیت های ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">ایمیل مارکتینگ یکی از کارآمدترین روش های بازاریابی است که به دلیل مزایایی که دارد به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت . </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در زیر </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">به معرفی برخی از مزیت های ایمیل مارکتینگ می پردازیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">هزینه بسیار پایین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">هزینه راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی به کمک ایمیل بسیار ارزان تر و مقرون به صرفه تر از سایر روش های تبلیغی می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بازگشت سریع سرمایه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">باید بدانیم داشتن هزینه های پایین به تنهایی مزیت به حساب نمی آید بلکه سودآوری و بازگشت سرمایه است که عامل تعیین کننده ای برای برتری یک روش نسبت به سایر روش های بازاریابی می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">هدفمند بودن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">یکی دیگر از ویژگی های استفاده از ایمیل مارکتینگ ، هدفمند بودن آن است . اگر شما بتوانید با روش های علمی و صحیح به لیست ایمیلی از مخاطبانتان دست پیدا کنید ، می توانید بازاریابی تان را هدفمند انتخاب کنید . مثلا تنها برای جوانان یا تنها برای خانم ها یا آقایان یا یک قشر خاصی به بازاریابی بپردازید . اگر اطلاعاتی از</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">قبیل جنس ، سن ، یا علایق مشتریان خود را جمع آوری کنید ، همه چیز را برای اجرای یک کمپین بازاریابی ایمیلی موفق در اختیار خواهید داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">قابلیت اندازه گیری و سنجش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">اصلی ترین وجه تمایز استفاده از ایمیل مارکتینگ نسبت به سایر روش های موجود قابلیت اندازه گیری و سنجش آن است . سیستم های معتبر ایمیل مارکتینگ این قابلیت را دارند تا به شما نشان دهند چه تعداد از مخاطبانتان این ایمیل را باز کرده اند ، و چه تعداد از آن ها بر روی چه لینک هایی کلیک کرده اند ،</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">رابطه ی دو طرفه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">برخلاف سایر روش ها ، ایمیل مارکتینگ به شما کمک می کند که با دیگران ارتباط برقرار کنید و آنان را به برند خود وفادار کنید . شما می توانید این امر را به راحتی با یک استراتژی مناسب بر بستر ایمیل پیاده کنید . مثلا می توانید افرادی را که قبلا به سایت شما مراجعه کرده اند اما خریدی انجام نداده اند یا در گذشته دور تنها یک خرید داشته اند ، مجددا به سایت خود فرا بخوانید یا پیشنهادهای ویژه ی خود را برایشان ارسال کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">آموزش گام به گام ایجاد و ساخت کمپین تبلیغاتی در ایمیل مارکتینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">اولین گام : انتخاب نرم افزار ایمیل مارکتینگ</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">برای ارسال ایمیل روش های مختلفی همچون استفاده از نرم افزارهای حرفه ای ایمیل مارکتینگ ، گروه های یاهو و گوگل و سرور های مخصوص ارسال ایمیل وجود دارند . بهترین روش برای ارسال ایمیل استفاده از یک نرم افزار ایمیل مارکتینگ حرفه ای است ، چرا که روش های دیگر دارای معایب و محدودیت های خاص خود هستند . برای مثال ارسال ایمیل از طریق یاهو و جیمیل دارای محدودیت روزانه است و اگر زیاد ارسال کنید ( مثلا </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۶۰۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> ایمیل ) شما به عنوان اسپمر شناخته شده و سرویس تان مسدود می شود .</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">ارسال ایمیل از طریق نرم افزارهای ایمیل مارکتینگ دارای مزیت های فراوانی همچون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">کاهش احتمال اسپم شدن ایمیل های ارسالی</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">ارسال ایمیل ها با سرعت بسیار بالا ، مثلا از طریق این نرم افزارها شما</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">می توانید </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۵۰۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> ایمیل را در کمتر از یک دقیقه ارسال کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">امکان شخصی سازی ایمیل ها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">امکان جمع آوری لیست ایمیل ها از طریق فرم اشتراک</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در اختیار قرار دادن سابقه کاملی از ایمیل های ارسالی به یک شخص</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">انجام عملیات نگهداری سالم لیست ایمیل</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در اختیار قرار دادن گزارشات کاملی از ایمیل های ارسالی ، مثلا چند نفر ایمیل شما را باز کرده، چند نفر اسپم کرده، چند نفر روی</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">لینک های شما کلیک کرده، چه کسانی روی یک لینک خاص کلیک کرده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در میان نرم افزار های ایمیل مارکتینگ ، نرم افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> MailChimp </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">یکی از بهترین انتخاب ها است . سایت میل چیمپ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ( MailChimp.com ) </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">یکی از معتبرترین و با کیفیت ترین سایت های ارائه دهنده پنل ارسال ایمیل است . این نرم افزار سه و نیم میلیون مشتری دارد و در ماه بیش از چهار میلیارد ایمیل از طریق این نرم افزار ارسال می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله </span><a href="http://www.seomoz.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%86.html" target="_blank" title="آموزش تصویری ارسال ایمیل انبوه در میل چیمپ"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">آموزش تصویری ارسال ایمیل انبوه در میل چیمپ</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">را مطالعه فرمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">دومین گام : به دست آوردن لیستی از آدرس ایمیل مخاطبانتان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">تهیه لیست مخاطبان یکی از مراحل مهم دستیابی به یک برنامه ایمیل مارکتینگ موفق است .</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> اگر شما بتوانید با روش های علمی و صحیح به لیست ایمیلی از مخاطبانتان دست پیدا کنید ، می توانید بازاریابی تان را هدفمند انتخاب کنید . بنابراین خرید و جمع آوری ایمیل از طریق نرم افزارها و سایت های ارائه دهنده لیست های ایمیل را فراموش کنید چرا که استفاده از این روش ها نتیجه ای جز هزینه های اضافی و بد نامی برای کسب و کار شما چیزی در بر نخواهد داشت . لیست ایمیل لازم نیست بلند باشد تا تاثیر گذار شود . بهترین لیست ایمیل ها شامل مشخصات مشتریان وفادار و تکراری ، منابعی برای معرفی مشتریان جدید با احترام به حریم خصوصی شان و مشتریان علاقه مند و احتمالی آینده اند که تجارت شما را آن قدر خوب می شناسند که ایمیلتان را از دیگران تشخیص می دهند . از روش های زیر می توانید برای تشویق افراد جهت ثبت نام در لیست ایمیل تان استفاده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">برای ترغیب کاربران به عضویت در خبرنامه می توانید از پیشنهاد های ویژه ای</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">مانند تخفیف های دوره ای و جشنواره های فصلی ، ارائه خدمات رایگان و هدایای ویژه استفاده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در وب سایت و در امضای ایمیل تان لینک ثبت نام قرار دهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">فرم ثبت نامی تهیه کنید و در سایت های رسانه ی جمعی قرار دهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">از افراد بخواهید آدرس ایمیل شان را به صورت پیام کوتاه به موبایل تان ارسال یا فرم ثبت نام موبایلی پر کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">از هر کس که ملاقات می کنید آدرس ایمیلش را بخواهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">وقتی کارت ویزیت تان را به کسی میدهید از او بخواهید به لیست شما بپیوندند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">از کسانی که با شما تماس میگیرند ، آدرس ایمیل بخواهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">●&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در برنامه ها و نمایشگاه های تجاری آدرس ایمیل جمع آوری کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در فرم خرید آنلاین آدرس ایمیل و اجازه ارسال ایمیل را از مشتری بخواهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در تبلیغات آنلاین لینکی برای ثبت نام قرار دهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">سومین گام : تعیین و تهیه محتوای ایمیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">برای تهیه محتوای ایمیل در ایمیل مارکتینگ همیشه باید اصل</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۷۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> درصد آموزش یا محتوای رایگان و </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۳۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"> درصد معرفی محصول را در نظر داشته باشید و بر اساس این اصل محتوای ایمیل تان را بنویسید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">محتوای ایمیل تان در ایمیل مارکتینگ می تواند شامل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">مقالات آموزشی در حوزه کاری خودتان</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">تجربه موفق مشتریان و تاثیرات مثبت محصولات و خدمات شما</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">مصاحبه با افراد متخصص و موفق در حوزه کاری خودتان</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">نظرسنجی و آمارها</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">● </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">معرفی محصولات جدید</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">دقت کنید که اگر خبرنامه شما جذاب و شامل اطلاعات مفید نباشد بعد از چند بار ارسال ، توسط مشترکین ایمیل شما دیگر باز نخواهد شد. پس مطمئن شوید که چیز ارزشمند و جذابی را برای مشترکین خود می خواهید ارسال کنید .</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">مثلا اگر شما یک آژانس مسافرتی هستید می توانید هفته ای یکی از هتل هایی که در تورها استفاده می کنید را معرفی کرده و یا اگر یک شرکت دکوراسیون هستید هفتگی تصاویری از پروژه های خود را برای مشترکین خود ارسال کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">چهارمین گام : ساخت یک کمپین تبلیغات به کمک ایمیل</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:115%"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">در این بخش که آخرین مرحله از ایمیل مارکتینگ است شما باید اطلاعات ایمیلی را که می خواهید ارسال کنید ، وارد کنید . این اطلاعات شامل نام کمپین ، موضوع ایمیل ، نام فرستنده ایمیل ، وارد کردن آدرس ایمیل خودتان می باشد . سپس باید قالب ایمیل خود را طراحی و محتوای ایمیل تان را وارد کنید و سپس تنظیمات مربوط به تاریخ و ساعت ارسال ایمیل تان را وارد کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</font><span style="font-size: 9pt;"><o:p></o:p></span></span></p> text/html 2015-08-03T07:41:12+01:00 seokey.mihanblog.com س قربانی سئو رایگان سایت و وبلاگ http://seokey.mihanblog.com/post/1 <p style=""> </p><h1 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="4">انجام امور سئوی سایت رایگان توسط متخصص سئو </font></h1><font style="" face="courier new,courier,monospace"> </font><font style="" face="courier new,courier,monospace"> </font><h2 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="4">خدمات رایگان سئو سایت وبلاگ </font></h2><font style="" face="courier new,courier,monospace"> </font><h3 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3">سئو و بهینه سازی رایگان سایت<span style="">&nbsp; </span>افزایش بازدید و فروش آنالیز رایگان وب سایت</font></h3><p style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace"><br style=""></font></p><font style="" face="courier new,courier,monospace"> </font><h3 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="4"><span style="" lang="FA">مراحل انجام سئو سایت (</span><span style="" dir="ltr">seo site steps</span><span style="" lang="FA">) :</span></font></h3><font style="" face="courier new,courier,monospace"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">آنالیز وب سایت و ارائه گزارش تحلیلی از روند فعلی سئو سایت</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">خطایابی و رفع اشکالات در کدنویسی جهت افزایش سئو سایت</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">بهینه سازی تصاویر و محتوای سایت بر اساس تکنیکهای سئو</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">توضیحات متا(برچسب ها در بهینه سازی)</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">اجرای تکنیک لینک بیلدینگ</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><b style=""><span style="" lang="FA">معرفی کردن سایت به موتورهای جستجو</span></b></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">افزایش بازدید سایت و دریافت ورودی از موتورهای جستجو</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">قرارگیری سایت در صفحه اول گوگل بر اساس کلمات کلیدی</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">افزایش رتبه سایت در گوگل و الکسا</span></font></h4><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"> </font><h4 style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="3"><span style="" lang="FA">مانیتورینگ و گزارش هفتگی وب سایت شما</span></font></h4><p style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace"><br style=""></font></p><h3 style="text-align: center;"><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="4">نکته : انجام کلیه امور سئو و برنامه نویسی بدون دریافت هزینه و کاملا رایگان می باشد.</font></h3><div style="text-align: center;"><font style="" face="courier new,courier,monospace"><p style=""><br style=""></p></font><p style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace" size="4"><b style="">مهندس قربانی&nbsp; 09359220952</b></font></p></div><div align="center"><font size="5"><b><font style="" face="courier new,courier,monospace">seokey.blogsky@gmail.com<br>/http://seokey.blogsky.com</font></b></font><br style=""><font style="" face="courier new,courier,monospace"> </font><font style="" face="courier new,courier,monospace"> </font></div>